Публикации

Цели на обучението по български език в училище

Комуникативно-речев ,системно-структурен и дидактически принципи на обучение по български език

Връзка на методиката po БЕЛ с други научни дисциплини

Методиката на обучението по български език като научно-приложна дисциплина.

Развитие на детския речник. Изграждане на семантична култура на детския речник.

Подготовка за ограмотяване

Форми, методи и похвати за овладяване на българският език в детската градина . Ситуация.

Устна монологична реч

Диалогична реч – устна, конкретна

Онтогенезис на речта

Език и реч. Филогенезис – особености и взаимодействие

Форми, принципи, методи, похвати и средства за овладяване на българския език в детската градина.

Цел, задачи и съдържание на обучението по български език в детската градина. Комуникативно-дейностен подход.