Публикации

Възможности за реализиране на идеи за екологичното образование в обучението в началното училище.

Контрол и проверка на знанията и уменията по околен свят, човекът и обществото и човекът и природата

Груповото обучение при запознаване с природната и обществената среда

„Партньорската работа” в обучението по околен свят, човекът и обществото и човекът и природата

Самостоятелната работа в обучението по околен свят, човекът и обществото и човекът и природата

Практически методи при обучението по околен свят ,човекът и обществото и човекът и природата

Нагледни методи при обучението по околен свят ,човекът и обществото и човекът и природата

Дискусията, конспективно изложение и инструктажа като методи на обучение, използвани при поднасяне на учебното съдържание в обучението по околен свят ,човекът и обществото и човекът и природата

Беседата като метод за обучение, използван при поднасяне на учебното съдържание в обучението по околен свят ,човекът и обществото и човекът и природата

Екскурзията в часовете по околен свят, човекът и обществото и човекът и природата

Урокът – основна организационна форма на обучение по ЧП/ЧО

Място на дидактичните принципи в обучението по околен свят, човекът и природата и човекът и обществото