Публикации

Математиката и компютърните игри в детската градина

Интерактивни методи, средства, форми и похвати по математика в детската градина

Писането като целева дейност при обучението по чужд език.

Говоренето като целева дейност при чуждоезиковото обучение.

Граматиката при чуждоезиковото обучение.

Преподаване, усвояване на лексиката в чуждоезиковото обучение.

Слушането в практиката на обучението по чужд език

Четенето в практиката на обучението по чужд език.

Планиране на учебния процес по чуждоезиково обучение . Наблюдение, анализ и оценка на урока по чужд език .