Публикации

Самостоятелна работа- подходи за класификация

Същност на самостоятелната работа на учениците в процеса на обучение

Проблемността в процеса на обучението

Форми на работа с изявени ученици

Видове диференциация на обучението

Индивидуализация и диференциация на обучението

Програмно обучение- по важни дидактически проблеми